Sản phẩm » MISCELLANEOUS series » Chi tiết sản phẩm C-200